Hankinnat

CSC:n hankinnoissa noudatetaan yhtiön omaa hankintaohjetta sekä lakia (1397/2016) julkisista hankinnoista. Hankintoja ohjaa myös hankintalakiin liittyvä oikeuskäytäntö. Hankinnoissa huomioidaan muun lainsäädännön vaatimukset (kuten julkisuuslaki ja tapauskohtaisesti myös tietosuoja-asetus ja tilaajavastuulaki) ja muut hankinnan kohteeseen liittyvät lait.

Myös hankintalainsäädännön ulkopuolelle jäävät pienhankinnat kilpailutetaan CSC:n hankintaohjeen mukaisesti. Strategisesti merkittävissä hankinnoissa hyväksytetään myös toimittajan alihankkijat ennakkoon. CSC pyrkii hankinnoissa tasapuoliseen kohteluun, pitkäaikaisiin sopimuksiin ja avoimeen yhteistyöhön. CSC toimeenpanee keskitettyjä kilpailutuksia, joiden tuloksia varsinkin korkeakoulut hyödyntävät sidosyksikköasemansa nojalla. CSC:n tavoitteena on kehittää kumppanuuksia ja siten taata hyvät liiketoimintaolosuhteet kaikille osapuolille sekä paras mahdollinen palvelu asiakkaille. Kaikkien toimittajien odotetaan noudattavan CSC:n toimintaperiaatteita.

CSC on liittynyt useisiin Hansel Oy:n kilpailuttamiin puitesopimuksiin tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa. Mikäli ei ole muuta erityistä syytä, CSC:llä käytetään aina Hanselin kilpailuttamia puitesopimuksia. Hanselin puitejärjestelyissä on otettu huomioon myös ympäristönäkökohdat.  CSC:n hankintaohjeessa ohjeistetaan tarkastelemaan ympäristötekijöitä elinkaarimallin mukaan: hankintaa suunniteltaessa, käytön aikana ja elinkaaren lopussa.

CSC sisällyttää hankinnan kohteen edellyttämät tietoturvavaatimukset jo tarjouspyyntöön. Hankintasopimukseen liitetään erillinen turvallisuusliite erityisesti IT-palveluja, ohjelmistoja ja laitteita hankittaessa. Tietoturvapäällikön tai hänen nimeämänsä edustaja on tarvittaessa mukana hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos hankinnassa ulkoistetaan henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajalle tai palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä tuottaessaan hankintasopimuksen mukaista palvelua, huomioidaan tietosuojalain vaatimukset.

LUMI datakeskuksen rakentamiseen liittyvät hankinnat muodostivat merkittävän osan CSC:n vuoden 2020 hankinnoista.

LUMI datakeskuksen rakentamiseen liittyvät hankinnat muodostivat merkittävän osan CSC:n vuoden 2020 hankinnoista. Kaiken kaikkiaan 11 erillisurakkaa kilpailutettiin, osa useamman kerran, joten kokonaismäärä ja volyymi olivat suuret. Hankinnoissa pyrittiin korostamaan energiatehokkaita ratkaisuja, jotka palvelivat myös hankkeen kokonaiskustannustehokkuutta. Onnistuneiden kilpailutusten ja ammattitaitoisten toteutuskumppaneiden avulla CSC on rakentamassa yhden maailman ympäristöystävällisimmistä datakeskuksista.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle