null Koulutuksen digitalisaatio

Koulutuksen digitalisaatio

Dataa hyödyntävä teknologia mahdollistaa entistä yksilöllisempien, ihmiskeskeisten koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämisen.

Teknologinen kehitys voidaan valjastaa jatkuvan oppimisen edistämiseksi. Tämä edellyttää palveluiden kehittämistä uudenlaisissa ekosysteemeissä ja yhteisen tietopohjan päälle. Tätä kansallisiin tietovarantoihin kertyvää dataa on mahdollista hyödyntää entistä laajemmin ja tehokkaammin osaamistarpeiden ennakoinnissa, ohjauspalveluiden kehittämisessä, koulutustarjonnan uudistamisessa, koulutustoimijoiden ohjauksessa sekä koulutuspolitiikan suuntaamisessa.

Koulutuspalveluiden kehittämisessä oppijan omistajuus ja hallinta itseään koskeviin tietoihin omadatamallin mukaisesti on keskiössä.

Yhteinen tietopohja

Jatkuva oppiminen pohjaa keskitettyyn näkymään yksilön aiempaan osaamiseen ja osaamistarpeiden kuvauksiin. Kehittyvässä osaamisen ekosysteemissä jaettu kansallinen koulutuksen tietopohja perustuu yhteismitalliseen, vertailukelpoiseen ja laadukkaaseen tiedonhallintaan.

Koulutustietojen tuominen oppijoiden saataville tuo laajoja mahdollisuuksia sähköisille asiointipoluille. Se auttaa esimerkiksi osaamisen kartoittamisen ja kehittämisen lähteenä. Se tukee ja tehostaa yksilöllisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tietopohja palvelee myös koulutustoimialan ohjauksessa ennakoiden muun muassa tulevia oppistarpeita.

Jatkuvaa oppimista tukevia digitaalisia tietovarantopalveluita on otettu käyttöön ja uusia ollaan kehittämässä.

Avoimet, joustavat oppimisekosysteemit

Yhteen toimivien ja integroituvien oppimisen ympäristöjen kehittäminen eri koulutusasteilla tuo tehokkuutta niin ratkaisujen hankintaan ja ylläpitoon, kuin myös sisällöllisen yhteistyön ja tiedonjakamisen osalta. 

Se mahdollistaa oppijalle monimuotoisen, tasa-arvoisen ja joustavan opiskelun sekä opintopolun rakentumisen.  Digitaalisia palveluja hyödyntämällä oppija voi esimerkiksi suorittaa etäyhteydellä tai virtuaalisesti tenttejä ja kokonaisia kursseja sekä valita haluamiansa opintoja eri oppilaitosten keskuudesta.

Avoimet oppimateriaalien alustat edistävät niin ikään tasa-arvoista oppimista sekä sen yhteydessä jalostetun sisällön jakamista ja optimaalista hyödyntämistä.

Koulutuksen digiloikan edellytykset

Oppijalle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottavien palveluiden edellytyksenä on mahdollisimman hyvin saavutettava ja joustavasti tapahtuva tiedonvälitys viranomaisille sekä laajempaan käyttöön.

Tiedonhallintalain uudistuksella 2020 pyritään tukemaan näitä periaatteita. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tähtää suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Sen toteutukseen laadittu tiekartta sisältää tavoitteita digitaalisten tietovarantojen ja ekosysteemien hyödyntämiselle osana ennakointikykyistä, innovatiivista toimintaa sekä avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista.

Videot

Modernin oppimisen edellytyksistä, Stina Westman, johtaja, palvelut koulutukselle ja tutkimukselle, CSC

Katso video YouTubessa »

Latest blogs and articles

More insights

Oppimisanalytiikkaa edistämässä

Oppimisanalytiikka on yksi tämän hetken keskeisimmistä teemoista koulutuksen kehittämisessä.

Read More »

Suomen tulee olla digitalisaation suunnannäyttäjä

CSC:n tavoitteet ja tehtävät tulevalle hallitukselle pohjautuvat strategisiin linjauksiimme siitä, miten suomalaisen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon kilpailukykyä edistetään.

Read More »

Oppimisanalytiikan askeleita Suomessa

Vuotuinen Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi (ITK) kokosi huhtikuussa koulutuksen toimijoita Hämeenlinnaan. Osana konferenssia järjestettiin loppuun varattu Learning Analytics -työpaja.

Read More »

Arvosta opiskelijapalautetta!

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo syntyi tarpeesta sähköistää ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautekysely (AVOP). Kerätyn tiedon tuli olla valtakunnallisesti vertailukelpoista, yhteismitallista ja reaaliaikaista sekä toimia opetuksen vaikuttavuuden arvioinnin mittarina.

Read More »