Lausunnot

null CSC:n lausunto julkisen hallinnon tiedonhallintalinjauksista

CSC kannattaa julkisen hallinnon linjausten laatimista ja niiden tavoitteita. Yleisenä huomiona CSC haluaa korostaa, että pilvipalveluiden hankinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota järjestelmien väliseen yhteentoimivuuteen: julkisen pilvipalvelun hankinnassa tulee pitää mielessä sen yhteentoimivuus muiden, jo olemassa olevien palveluiden kanssa sekä teknisellä että semanttisella tasolla. Teknisellä tasolla huomiota on kiinnitettävä tiedonsiirto- ja rajapintatekniikoiden yhteentoimivuuden ja semanttisella tasolla esimerkiksi tietosisältöjen yhteismitallisuuteen.

CSC katsoo, että luonnoksessa listattujen haasteiden lisäksi pilvipalveluhankinnoissa tulee huomioida ainakin seuraavat näkökohdat:

  • Exit-prosessi: Kuinka tieto saadaan takaisin pilvipalvelusta esimerkiksi palveluntarjoajan vaihtuessa?
  • Muutoshallinta: Miten välttää ns. vendor lock-in -tilanne eli riippuvuus yhden palveluntarjoajan teknologiasta?
  • Osaamistaso: Onko oman organisaation osaamistaso riittävän korkealla tasolla? Jos ei, niin miten riittävä osaaminen varmistetaan, onko esim. mahdollista hankkia asiantuntijatukea?
  • Kulujen muodostuminen ja elinkaarikustannukset: Miten pitkän tähtäyksen kulut eroavat toisistaan eri palvelumalleissa?

Luonnoksessa todetaan, että "riskienhallinnan merkitys korostuu pilvipalveluita käytettäessä". On tärkeää kuvata tai listata eri keinoja, joilla eri riskeihin voi varautua ja jotka tulee huomioida, ennen kuin pilvipalveluhankintaa lähdetään tekemään.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).