Lausunnot

null CSC:n lausunto komission esityksestä asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta

CSC suhtautuu Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteisiin positiivisesti ja kannattaa investointien suuntaamista hankkeisiin, joiden laajuus edellyttää unionitason toimia.

Eurooppalaisen suurteholaskentainfrastruktuurin kehittäminen on tärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta ja komission esittämä rahoitus tähän tarkoitukseen (esim. EuroHPC-hanke) tulee turvata. Kehitystyössä tulee hyödyntää olemassa olevia infrastruktuureja ja osaamista. Lisäksi on huomioitava, että unionitason investoinnit eivät ole itsessään riittäviä, vaan jokaisen jäsenvaltion tulee myös itse huolehtia infrastruktuurin kehittämisestä ja ajantasaisuudesta.

CSC näkee Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kirjaukset tekoälyn edistämiseksi Euroopassa hyvinä ja oikeansuuntaisina. Voidaan olettaa, että tekoäly nousee yhdeksi merkittävimmistä yhteiskuntaa tulevaisuudessa muokkaavista teknologioista, joten siihen panostaminen on Euroopalle sekä Suomelle erittäin tärkeää.

Komission ehdotuksen mukaisesti ohjelmassa kehitettäisiin eurooppalaisia kirjastoja sekä datalle että algoritmeille. Datan osalta on syytä muistaa, että data on jatkuvassa muutoksessa eikä noudata Euroopan unionin rajoja. Yleisten eurooppalaisten tietovarantojen sijaan on järkevää rakentaa temaattisia datahubeja, joissa yhdistyvät data, laskenta, ymmärrys datasta, yksityisyydensuoja sekä palvelut.

Datan yhteentoimivuus infrastruktuurien välillä on avaintekijä innovaatioiden mahdollistamiseksi ja eurooppalainen yhteentoimivuusviitekehys (EIF) onkin mainittu komission esityksessä. Ohjelman jatkovalmistelussa tulee kuitenkin selkeästi määritellä se, miten yhteentoimivuus toteutetaan eri tasoilla.

Digitaaliset taidot ovat ohjelman onnistumisen kannalta avainasemassa. Onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida koulutusjärjestelmän uudistustarpeet. Järjestelmä ei nykyisellään riittävästi valmista nuoria digitalouden ja -yhteiskunnan vaatimiin tarpeisiin.

CSC:n näkemyksen mukaan esitetyt mittarit ovat varsin yksiulotteiset, eivätkä kuvaa sitä, mitä investoinneilla todella saadaan aikaan. Määrälliset mittarit ovat tulosten arvioinnissa tärkeitä, mutta tarvitsevat tuekseen laadullisia mittareita ja moniulotteisempaa tulosten arviointia.

Komissio esittää ns. Digitaalisille innovaatiokeskittymille keskeisen roolin ohjelman toimeenpanossa. Niiden muodostamiseen ja arviointiin liittyvien prosessien ja kriteerien tulee olla mahdollisimman selkeitä, avoimia ja läpinäkyviä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).