Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille ostamat palvelukokonaisuudet

Opetus ja kulttuuriministeriö sekä CSC solmivat vuosittain sopimuksen, jonka puitteissa sovitaan CSC:n ylläpitämistä, tuottamista ja kehittämistä palveluista tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon tarpeisiin.

Palveluilla tuetaan suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä sekä korkeakoulujen rakenteellista kehittymistä. Lisäksi edistetään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteentoimivia ratkaisuja. Sopimukseen kuuluvat palvelut ovat pääosin maksuttomia.

Palvelutarjonta on laajentunut vuosina 2017–2021 toteutettavan datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman myötä kattamaan myös valtion muiden ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset. Datanhallinnan palveluja ja tutkimuksen työkaluja voidaan hyödyntää nyt myös tutkimuslaitosten akateemisessa tutkimuksessa sekä opetuksessa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Sopimuksella varmistetaan laajamittaisen kansallisen osaamisen kehittyminen ja turvataan hyvät edellytykset uusittavan CSC:n datanhallinta- ja laskentaympäristön täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

OKM ostaa korkeakouluille seuraavat palvelukokonaisuudet:

 • Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön analytiikka- ja datainfrastruktuuripalvelut
 • Tiedon elinkaaren hallinnan palvelut
 • Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman sekä tähän liittyvän osaamisen (DL2021) kehittämisen palvelukokonaisuus

Funet-verkkopalvelut tarjoavat nopeat, ruuhkattomat ja luotettavat kansalliset ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet. Tutkimusta ja opetusta tukevat verkon palvelut ovat käytössä kaikille Suomen korkeakouluille sekä muille, sovitut jäsenkriteerit täyttäville organisaatoille, kuten valtion tutkimuslaitoksille.

Sopimus sisältää myös verkon toiminnalle välttämättömät ja verkon käyttöä tukevat peruspalvelut, kuten suurien tiedostojen jakamiseen taipuvan FileSender-tiedostonvälityspalvelun sekä Funetin verkkoyhteistyöhön liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut. KTPO maksaa keskitetysti Funet-verkkopalvelujen kustannuksista vähintään puolet. Loput kustannukset rahoitetaan korkeakouluilta ja muilta jäsenorganisaatioilta ja yhteistyökumppaneilta saatavalla rahoituksella.

Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluilla ylläpidetään ja hallinnoidaan:

 • kokonaiskuvaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöstä
 • korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekarttaa
 • opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon sekä tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuureja
 • korkeakoulujen tietomallia
 • erikseen sovittavia muita yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja yhteentoimivuuden määrityksiä

OKM:n analytiikka- ja datainfrastruktuuripalveluissa välitetään tietoja korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta viranomaisille sekä tuotetaan Suomen korkeakoululaitoksen ja tutkimuksen tilaa kuvaavaa raportointia. Tavoitteena on myös sujuvoittaa organisaatiorajat ylittävää tietovirtoja niin, että tiedonvälitys tapahtuu tietovarantopohjaisesti. Tämä edistää korkeakouluja koskevan tiedon käyttöä ja vaikuttavuuden seuraamista. Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut tukevat muun muassa koulutus- ja opetusyhteistyötä sekä digitalisoituvaa oppimista. Toteuttamalla sopimuksen kuvaamia toimia CSC tukee myös korkeakoulutuksen digivision toimeenpanoa.

Tiedon elinkaaren hallinnan palveluilla tarkoitetaan tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden ja digitaalisen kulttuuriperinnön tarvitsemia palveluita asiantuntijakonsultointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen, sekä tietoinfrastruktuuripalveluihin. Sopimuksen puitteissa seurataan muun muassa seuraavia kokonaisuuteen liittyviä palveluita:

 • Arkistojen yhteisen AHAA-hakemistopalvelun tietojärjestelmäkehitys
 • Kansallisarkiston SAPA-palvelun 1. vaiheen tuotantopalvelu 

Osana palvelukokonaisuutta kehitetään esimerkiksi tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuspalvelua (Fairdata). PAS-kehitystyön lisäksi kokonaisuuteen kuuluu muun muassa tutkimusaineistojen säilytyspalvelun IDAn, kuvailupalvelu Qvaimen, ja hakupalvelu Etsimen, sekä metatietovaranto METAXin kehittäminen.

Kokonaisuuteen kuuluu myös erilaisia tietoinfrastruktuurin palveluita kuten käyttäjien autentikoinnin ja autorisoinnin infrastruktuurien hallinta ja kehitys, mikä mahdollistaa useiden eri tunnistusmetodien käytön kuten Haka- tai eDuuni-kirjautumisen eri palveluissa.

Datanhallinnan ja laskennan palvelukokonaisuus kattaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuksen ja sen ohessa tapahtuvan opetuksen tarpeisiin kehitetyn datanhallinnan ja laskennan palvelukokonaisuuden (DL2021) ylläpidon sekä tieteellisiin ja laskennallisiin sovelluksiin ja menetelmiin liittyviä asiantuntijapalveluita suurteholaskentaympäristön täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Kokonaisuudessa huomioidaan osaamisen kehittämistarpeet ja -toimenpiteet.

Tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa. Palvelukokonaisuuden toiminnassa ja kehittämisessä hyödynnetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhdessä tehtävää kokonaisarkkitehtuuripohjaista suunnittelua.

Asiantuntijatukea annetaan esimerkiksi koodin optimointiin ja rinnakkaistamiseen sekä laskennallisten menetelmien soveltamiseen eri tieteen alojen tutkimusongelmissa. Laskentapalvelinympäristöön kuuluvat laitteet, järjestelmät ja ohjelmistot kuten supertietokone, superklusterit, sovellus- ja virtuaalipalvelimet sekä muut tarvittavat palvelinalustat tallennus- ja oheisjärjestelmineen sekä varusohjelmistoineen. Sopimus kattaa myös laskentapalvelinympäristön ylläpito-, valvonta-, tietoturva- ja kehitystehtävät.

Palvelukokonaisuuksien sisältö ja tavoitteet määritetään sopimuksen kohdissa 3.1–3.5.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston palvelunostosopimus vuonna 2020 (pdf)