null Kommentit "Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla" -raporttiin

Kommentit "Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla" -raporttiin

Teknologianeuvottelukunnan ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla –Teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaa” –raporttiluonnos sisältää paljon kannatettavia sisältöjä ja tavoitteita. Aihetta on tarkasteltu laajasti ja monesta eri näkökulmasta. Toisaalta kokonaisuus kaipaa vielä johdonmukaisempaa kokonaisuuksien hahmottamista tiettyjen aihealueiden osalta sekä rohkeampia strategisempia linjauksia, joissa uskomme, että Suomella on erityistä potentiaalia. CSC kiittää  teknologianeuvottelukuntaa arvokkaasta työstä, ja haluaa tuoda omaa panostaan ja asiantuntemustaan jatkotyöstöön. Alle on koottu aihealueita, jotka CSC katsoo tärkeäksi, jotta kesäkuussa julkaistava raportti edesauttaisi teknologianeuvottelukunnalle asetettua tavoitetta nostaa Suomen teknologiakyvykkyyttä, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

On tärkeää tunnistaa teknologian rooli yhteiskunnassa laajempana ja syvällisempänä asiana kuin pelkästään teknisinä ratkaisuina. Teknologia edellä mentäessä on vaarana, ettei tunnisteta riittävästi yhteiskunnallisia vaikutuksia ja niitä tekijöitä, joita teknologian edistäminen ja hyödyntäminen välttämättä vaativat, kuten poliittista tahtoa, sopivaa lainsäädäntöä, riittävää rahoitusta, ihmisten ja organisaatioiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä osaamispohjan luomista. Tarvitaan ennenkaikkea kulttuurin muutosta, joka mahdollistaa asioiden tekemisen kokonaan uudella tavalla. Teknologia, data ja  digitalisaatio läpileikkaavina ilmiöinä eivät tuota lisäarvoa, jos toimitaan erillisissä siiloissa ja sektoreissa, ja siksi on tärkeää, että edistetään systemaattisesti horisontaalisia toimintatapoja ja luodaan niiden tueksi sopivia  rakenteita, prosesseja, ja tarkistetaan myös lainsäädännön muutostarpeita näiltä osin. On uskallettava tehdä rohkeitakin ratkaisuja. Pyörää ei pidä keksiä  uudelleen -siksi olemassa olevaa infrastruktuuria, kapasiteettia ja osaamista tulee hyödyntää. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia riittävästä rahoituksesta ja henkilöresursseista suunnitelluille uudistuksille, ja Suomen tulee ajaa strategista, yli hallituskausien ulottuvaa systeemistä muutosta. Raportissa nostetaan aiheellisesti esiin EU-politiikkaa ja Suomen vaikuttavuuden nostamista EU:ssa. Tämä on keskeinen alue, jolla on paljon  käyttämätöntä potentiaalia. Tarvitaan vahvempaa strategisuutta ja suunnitelmaa: mitä Suomi tavoittelee EU:ssa, ja miten sen toteuttaminen  jalkautetaan? Suomi voi toimia edelläkävijänä teknologia-alalla ja esimerkiksi vihreän kasvun edistäjänä, ja esimerkiksi EU:n TKI-rahoituksen parempaa kotiuttamista tulee systemaattisesti tavoitella.

Lue kommentit kokonaisuudessaan täällä