Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen - CSC lausui valtioneuvoston periaatepäätöksesä teknologiapolitiikasta 2020-luvulla

Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen - CSC lausui valtioneuvoston periaatepäätöksesä teknologiapolitiikasta 2020-luvulla

"Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla - teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen" luo Suomen teknologiapolitiikalle yhteisen poikkihallinnollisen suunnan, joka on ehdottoman kannatettavaa. Periaatepäätöksen yhteisen päämäärän asettaminen luo pohjaa tulevaisuudelle ja muovaa poliittista tahtoa.

CSC kiittää arvokkaasta työstä, ja haluaa tuoda omaa panostaan ja asiantuntemustaan jatkotyöstöön. Teknologia, data ja digitalisaatio ovat sektorit läpileikkaavia ilmiöitä, kuten periaatepäätöksessäkin ilmenee. Tämän takia on erityisen tärkeää, että luomme periaatepäätöksellä systemaattisia ja horisontaalisia toimintatapoja. Näiden tueksi on kuitenkin luotava sopivia rakenteita, prosesseja, ja muovattava lainsäädäntöä näiltä osin. On tehtävä rohkeitakin ratkaisuja, mutta samalla huomioitava ettei kaikkea tarvitse tehdä alusta: on olemassa olevaa infrastruktuuria, kapasiteettia ja osaamista, joita tulee hyödyntää. Lisäksi on huolehdittava riittävästä rahoituksesta ja henkilöstöresursseista. Nämä on myös huomioitu Teknologianeuvottelukunnan raportissa.

CSC on iloinen, että periaatepäätöksen myötä Suomeen luodaan strategisempaa linjaa yhtenäiseen teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Jotta pääsemme periaatepäätöksen päämäärään, on meidän ulotettava tämä strateginen linja myös yli hallituskausien. Tämä toki näkyy jo itse päämäärän tavoitevuodessa 2030. Tavoitteiden tulee olla nimenomaan strategisia, eli linjata, mitä Suomi tavoittelee, ei niinkään teknologian itsensä, vaan pikemminkin sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta, niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti.

CSC:n lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täältä.