CSC lausui Suomen digitaalisesta kompassista

CSC lausui Suomen digitaalisesta kompassista

On erittäin tervetullutta ja jo pidempään odotettua, että digitalisaation ja datatalouden kansallista kokonaiskuvaa kootaan yhteen sekä asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä niitä tukemaan. Kuten kompassin luonnoksessa nostettiin esiin, digitransformaation uuden aikakauden kilpailussa mukana pysyminen sekä kilpailukykymme edistäminen edellyttävät lisääntyvää eri tahojen välistä yhteistyötä ja rohkeutta tehdä systemaattisia muutoksia pidemmän ajan tavoitteiden saavuttamiseksi. Dataa tulee pystyä hyödyntämään koko yhteiskunnan hyödyksi, on vastattava suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja erotuttava sekä samaan aikaan työskenneltävä yhdessä niin Suomessa, EU-tasolla kuin globaalisti. Tätä kaikkea varten tarvitsemme strategista digitalisaatiokehityksen johtamista ja ohjaamista. CSC tukee tätä näkemystä ja on mielellään osana tämän rakentamista.

Luonnoksessa on hyvin tunnistettu yhteistyön tarve, joka on ehdoton edellytys myös innovaatiojärjestelmämme toimivuudelle. Poikkihallinnollinen ja eri sektoreiden välinen yhteistyö onkin digitalisaation edistämisessä ensiarvoisen tärkeää, joka tunnistettiin avaintekijäksi myös valtioneuvoston periaatepäätöksessä teknologiapolitiikasta. Kompassin luonnoksessa korostettiin ansiokkaasti myös tarvetta vahvistaa koko innovaatiojärjestelmän vaatimaa yhteistyötä eli tutkimus-yritys yhteityötä. Tähän voisi vielä lisätä vahvemmin globaalia ulottuvuutta, sillä suomalainen pieni yhteiskunta ei pysy kilpailussa mukana pelkästään kansallisen ja EU-yhteistyön turvin. On suunnattava katse myös globaaliin kontekstiin ja löydettävä samanmielisiä kumppaneita. Tähän tarvitsemme vahvaa teknologiapolitiikkaa.

CSC:n näkemyksen mukaan Suomen tulevaisuus digitalisaation edelläkävijöiden joukossa edellyttää investointeja kestävään kehitykseen, innovaatioihin ja niitä tukevaan tutkimukseen kestävästi ja strategisesti yli hallituskausien. Nykyinen toimintaympäristön muutos - käsillä oleva kaksoiskriisi - myös edellyttää panostusta tutkittuun tietoon, jotta voimme vahvistaa työllisyyttä ja taloutta epävakaissa oloissa sekä samalla lisäämään yhteiskunnan resilienssiä. Samalla kriittiset teknologiat (suurteholaskenta, data, tietoliikenne ja kvantti) nousevat yhä tärkeämpään osaan tarjoten työkaluja monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämiselle: muun muassa pandemiat, ilmastonmuutos, turvallisuuspolitiikka, luontokato, köyhyys. Konkreettisesti digitalisaation edistäminen tarkoittaa tehokkaiden infrastruktuurien avulla analysoidun tiedon jalostamista datasta, jonka mahdollisuuden hyödyntäminen vaatii uudenlaista horisontaalista lähestymistapaa sekä rakenteiden ja prosessien uudelleenajattelua. CSC mielellään näkisi tätä ajattelu vahvemmin esillä kompassin tarkoituksenkin tasolla.

Olemme iloisia siitä, että digikompassin luonnoksessa nostetaan esiin LUMI-supertietokone ja tähän liittyen datakeskuksen energiakulutus ja hukkalämmön hyödyntäminen. Onkin tärkeää, että erityisesti näinä aikoina nostamme selkeästi esiin Suomen kilpailuedut EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vihreän datakeskustoiminnan kautta.

CSC:n koko lausunnon pääsee lukemaan täältä.