Lausunnot

null Lausunto lainsäädäntöehdotuksesta Digital Europe -ohjelmaa koskevaksi asetukseksi

CSC:n lausunto lainsäädäntöehdotuksesta Digital Europe -ohjelmaa (2021–2027) koskevaksi asetukseksi (8.8.2018)

 • CSC tunnustaa Digital Europe -ohjelman (Digital Europe Programme, DEP) pyrkimyksen lisätä ja maksimoida digitaalisen muutoksen hyödyt kaikille Euroopan kansalaisille, julkishallinnolle ja yrityksille.
   
 • DEP:n kehittämisprosessi ei ole ollut riittävän avointa tai osallistavaa, ja sidosryhmien kuuleminen on ollut hyvin vähäistä.
   
 • DEP:n päätavoitteena tulisi olla eri sidosryhmien välisen luottamuksen ja yhteistyön lujittaminen, tehdyn työn tehokas hyödyntäminen ja yhteentoimivuuden ja synergian etsiminen, välttäen siiloutuneita menettelytapoja.
   
 • DEP:n ja Euroopan horisontti -puiteohjelman välistä koordinointia etenkin suurteholaskennan alueella olisi kehitettävä edelleen, erityisesti mahdollisten synergioiden avulla.
   
 • Infrastruktuurien ja datan yhteentoimivuutta eri sektoreilla (julkinen – teollinen – tutkimus) tulisi työstää lisää. Ryhmittyminen European Interoperability Frameworkin (EIF) kanssa on positiivista, mutta sitä olisi kehitettävä ja laajennettava koskemaan kaikkia eurooppalaisia datainfrastruktuureja.
   
 • Nykyiset digitaalisten sisämarkkinoiden (Digital Single Market, DSM) ja datavetoisen talouden (Data Economy) kaltaiset aloitteet on otettava huomioon, jotta vältyttäisiin epäjohdonmukaisuuksilta – varsinkin, kun data on digitalisaation avaintekijä.  
   
 • Viiden erityistavoitteen suoritusindikaattorit ovat hyvin kvantitatiivisia. Suurteholaskennan alalla painopiste näyttää olevan koneiden lukumäärässä eikä siinä, mitä supertietokoneilla voidaan saada aikaan. Digitaalisten taitojen alueella tarvitaan tieteenalakohtaisia ja kvalitatiivisia indikaattoreita.
   
 • Digitaalisten innovaatiokeskittymien (Digital Innovation Hubs, DIHs) roolia ja vastuita on vaikea ymmärtää. Kuinka nämä keskittymät vetävät puoleensa esimerkiksi yrityksiä?

Koko lausunto on luettavissa täällä englanniksi (pdf).