Lausunto arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

Lausunto arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

CSC kannattaa arviomuistiossa esitettyä visiota valtion tuottamasta digitaalisesta identiteetistä, joka turvaa yksilölle mahdollisuuden ja välineet sähköiseen asiointiin sekä omien henkilötietojensa käytön parempaan hallintaan. Erityisen lämpimästi CSC kannattaa digitaalisen identiteetin myöntämistä henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada suomalaista passia tai henkilökorttia. Tämä helpottaa rajat ylittävää sähköistä tunnistamista, joka on oleellisen tärkeää esimerkiksi kansainvälisessä koulutus- ja tutkimusyhteistyössä.

Arviomuistiossa esitetty visio on siis kannatettava, mutta on huomioitava, että on kyse merkittävästä muutoksesta, joka edellyttää laaja-alaista oikeudellista arviota sekä asianmukaista muutosjohtamista ja resursointia. Uuden sääntelyn tarvetta on arvioitava sekä itse digitaaliseen identiteettiin että sen tallennusvälineiksi kaavailtujen digitaalisten lompakoiden markkinaan liittyen. Lisäksi ehdotettu ratkaisu on sovitettava yhteen olemassa olevan sääntelyn kanssa, mikä saattaa osoittautua vaikeaksi erityisesti tietosuojalainsäädännön osalta.

CSC pitää toimivana ajatusta digitaalisen identiteetin ja sen käyttämisen välineen erottamisesta toisistaan, mutta muistuttaa, että tässä mallissa syntyvä digitaalisten lompakoiden markkina edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja selkeää työnjakoa. Lisäksi on tärkeää varmistaa eri toimijoiden tuottamien ratkaisujen keskinäinen yhteentoimivuus.

CSC kiinnittää huomiota myös siihen, että samalla kun ehdotettu ratkaisu lisää ihmisten tiedollista itsemääräämisoikeutta, se lisää myös heidän vastuutaan omien henkilötietojensa jakamisesta ja saattaa aiheuttaa heille myös lisäkustannuksia, kun heistä käytännössä tulee sähköisen tunnistamisen markkinan ainoa laskutuskohde. Nämä näkökohdat on huomioitava uudistusta suunniteltaessa ja siitä viestittäessä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä