Tekoäly edistää reaalimaailman datan käyttöä lääkkeiden sääntelyyn liittyvässä päätöksenteossa

Tekoäly edistää reaalimaailman datan käyttöä lääkkeiden sääntelyyn liittyvässä päätöksenteossa

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on mukana Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittamassa Real4Reg-hankkeessa, joka pyrkii parantamaan reaalimaailman datan käyttöä lääkkeiden sääntelyyn liittyvässä päätöksenteossa. Hankkeeseen osallistuu lääkkeiden sääntelyä ja terveydenhuollon menetelmien arviointia tekeviä virastoja sekä yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja potilasjärjestöjä kuudesta eri EU-maasta.

Real4Reg-hankkeessa kehitetään ja optimoidaan tekoälyyn perustuvia menetelmiä reaalimaailman datan hyödyntämiseksi lääkkeiden sääntelyyn ja terveydenhuollon menetelmien arviointiin liittyvän päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on myös tukea näiden menetelmien käyttöönottoa. 

Kuva: Adobe Stock

Väestön lääkkeidenkäyttöä koskevalla reaalimaailman datalla, kuten laajoista korvaustietokannoista ja erilaisista rekistereistä saatavalla tiedolla, on entistä tärkeämpi rooli päätöksenteossa. Tällaisen tiedon avulla voidaan saavuttaa terveyshyötyjä, välttää potilaille aiheutuvia lääkehaittoja sekä vähentää terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvia kustannuksia lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa.

Tekoälyyn perustuvat menetelmät voivat mahdollistaa erilaisten tietokantojen ja rekistereiden valtavan tietomäärän tehokkaamman hyödyntämisen. Näiden menetelmien avulla pyritään tunnistamaan säännönmukaisuuksia ja kehittämään ennustemalleja, jotka auttavat lääkkeiden sääntelyä ja terveydenhuollon menetelmien arviointia tekeviä tahoja seuraamaan lääkkeiden reaalimaailman vaikuttavuutta ja turvallisuutta myyntiluvan saamisen jälkeen. 

Uusien menetelmien kehittäminen rekisteriaineistojen analysointiin on tärkeää, mutta esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmien ja tietolähteiden eroavaisuudet eri maiden välillä voivat aiheuttaa lisähaasteita reaalimaailman datan hyödyntämiseen. Hankkeessa tarkastellaankin reaalimaailman datan hyödyntämisen haasteita ja mahdollisuuksia erilaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä. Työhön osallistetaan useita eri sidosryhmiä ja hanke linkittyy myös muihin Euroopassa meneillään oleviin hankkeisiin.

Hankkeessa on mukana kaikkiaan kymmenen eurooppalaista yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Suomesta mukana ovat Itä-Suomen yliopisto ja CSC. Nelivuotista tammikuussa 2023 alkavaa hanketta koordinoi Saksan liittovaltion lääkevalvontaviranomainen BfArM. Hankkeelle on myönnetty kaikkiaan 7 miljoonan euron rahoitus.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Aleksi Kallio, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus 
sähköposti aleksi.kallio@csc.fi
puhelin 050 3845158.