Vastuu ympäristöstä

CSC on kestävän kehityksen edelläkävijä ICT-palvelujen tuotannossa ja on sitoutunut edistämään ilmastotavoitteita kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on mahdollisimman pieni toiminnan aiheuttama ympäristökuorma. Vihreän siirtymän tukeminen on paitsi hiilijalanjäljen pienentämistä, myös vaikutuksiltaan ilmaston kannalta positiivista vihreää kasvua.

Energiatehokkaat datakeskukset

    CSC:n datakeskukset Kajaanissa ovat maailman kärkiluokkaa energiatehokkuudessa. Kajaanin datakeskusten energiatehokkuus on kansainvälisesti katsoen hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla ja tätä kehitystyötä jatketaan edelleen. Keskeistä energiatehokkuudessa on, että kaikki kulutettu energia käytetään merkitykselliseen toimintaan ja vapautuva hukkalämpö hyödynnetään kestävällä tavalla. CSC:n suomalaiselle tutkimukselle tarjoamien laskentapalvelimien käyttöaste on korkea ja resurssien tehokas käyttö varmistetaan muun muassa skaalautuvuustesteillä. Lue lisää: CSC:n moderni datakeskusympäristö.

EuroHPC-datakeskus valmistui keväällä 2021 tavoiteaikataulun mukaisesti. LUMI-supertietokoneen ensimmäisen vaiheen asennukset käynnistyivät kesällä 2021 ja järjestelmän ensimmäisen vaiheen pilotointi käynnistyi lokakuussa 2021. LUMI-supertietokoneen ensimmäinen vaihe käynnistettiin syksyllä 2021, ja sen vuotuinen energiatehokkuus saadaan todennettua siten vasta vuoden 2022     mittausten tuloksena. LUMI-supertietokoneen hukkalämmön hyödyntämistä ja kaukolämpötuotantoa testattiin LUMI:n pilotointivaiheen aikana hyvin tuloksin. Vuoden 2022 aikana kaukolämpötuotanto saavuttaa lopullisen kapasiteettinsa, jolloin hukkalämmöllä tuotetaan hiilidioksidipäästöttömästi 20 % Kajaanin kaukolämmön vuotuisesta tarpeesta. LUMI-supertietokoneen käyttämä sähkö tuotetaan kokonaisuudessaan 100 % uusiutuvalla vesivoimalla. Lue lisää: LUMI supertietokone ja EuroHPC datakeskus.   

Kajaanin datakeskuksen energiatehokkuus on pysynyt hyvällä tasolla vuonna 2021 Mahti-supertietokoneelle toteutetun edistyksellisen jäähdytysratkaisun myötä. Mahdin energiatehokkuutta mittaava PUE-luku oli vuonna 2021 1,08, joka on erittäin hyvällä tasolla. Vuonna 2012 Kajaanissa käyttöönotetun modulaarisen konesalin (MDC1) energiatehokkuutta mittaava PUE-arvo oli vuonna 2021 1,03, joka on maailmanlaajuisesti kärkiluokkaa. Vuonna 2014 käyttöönotetun modulaarisen konesalin (MDC2) käyttöaste on noussut tasaisesti, mikä on parantanut hieman konesalin PUE-arvoa, joka oli vuonna 2021 1,18. Espoossa Pohja-datakeskuksen hieman laskenut käyttöaste ja poikkeuksellisen lämmin kesä heikensivät konesalin energiatehokkuutta edelliseen vuoteen verrattuna. Pohja-datakeskuksen PUE-arvo vuonna 2021 oli 1,66.

CSC:n datakeskusten energiankulutus 2013–2021

 

CSC:n datakeskuksen energiatehokkuus 2013–2021

 

Energia ja vesi

  

CSC:n Espoon ja Kajaanin toimistotilojen osuus vuoden 2021 CSC:n kokonaissähkönkulutuksesta oli noin 2 %. Yhtiön suurin ympäristökuorma muodostui Espoon ja Kajaanin datakeskusten sähkönkulutuksesta. CSC:n datakeskusten ja toimistotilojen käyttämä sähkö on 100 % vesivoimalla tuotettua uusiutuvaa energiaa.

CSC ei ole merkittävä vedenkuluttaja. CSC:n datakeskuksissa on käytössä pääasiassa suljettu vesijäähdytyskierto, joten veden kulutus on minimaalista. Vapaajäähdytteisissä konesalimoduuleissa vettä käytetään pääasiassa ilmankosteuden hallintaan ja hätäjäähdytykseen.

Muun toiminnan ympäristövastuu

Toinen vuosi Covid-19-pandemian kurimuksessa sujui CSC:n työntekijöiltä valtaosin etätöissä, ja matkustaminen oli yhä hyvin vähäistä.

Vuoden 2021 aikana valmistauduttiin etätyösuosituksen päättymiseen vuokraamalla 664 m² lisätilaa Espoon toimitilakohteesta Life Science Centeristä vastaamaan henkilömäärän kasvun ja lisääntyneiden videokokousten tilatarpeisiin. Uudet vuokrasopimukset pyritään tekemään mahdollisimman joustaviksi, ja tilankäytössä tavoitellaan myös muuntojoustavuutta sekä ympäristömyönteisiä ratkaisuja. Kajaanissa otettiin käyttöön LUMI-datakeskuksen vierailijakeskus, mutta pandemiatilanteessa ryhmävierailuja ei juuri toteutettu.

CSC:llä jatkui digitaalisen ja monipaikkaisen työn Digital workplace -hanke, jossa lanseerattiin uusi etätyömalli. Kasvavan etätyön avulla on saavutettavissa yksilötasolla ilmastomyönteisiä ratkaisuja, jotka tulevat heijastumaan positiivisesti myös CSC toimitilojen ympäristökuormaan pidemmällä aikajänteellä.

Ympäristöriskit

Datakeskusten potentiaalisia ympäristöriskejä hallitaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Vuonna 2021 ei raportoitu ympäristövahinkoja.

CSC:n toiminnan suurimmat ympäristöriskit liittyvät datakeskusten infrastruktuurissa käytettävien kaasuseosten, kylmäaineiden ja varavoimageneraattoreiden polttoöljyn käsittelyyn sekä käytöstä poistettavien laitteistojen hävittämiseen. Datakeskusten huoltosopimuksissa toimittajia velvoitetaan huolehtimaan haitalliset aineet ja materiaalit asianmukaisella tavalla hävitettäväksi. Mikäli mahdollista, kylmäaineet ja sammutuskaasut kierrätetään huoltojen tai korjausten yhteydessä uudelleen käyttöön.

CSC noudattaa hankinnoissaan Hanselin puitejärjestelyitä, joissa ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. Yhtiön hankintaohjeessa ohjeistetaan tarkastelemaan ympäristötekijöitä hankintaa suunniteltaessa, käytön aikana ja elinkaaren lopussa.

IT-laitteiden tuotannosta poistosta sovitaan jo hankintasopimuksissa. Tapauksesta riippuen laitteisto palautuu valmistajalle tai se kierrätetään erikseen näin sovittaessa.

Takaisin ylös Siirry yhteiskuntavastuun sivulle