Nainen + laskennallinen tiede = täydellinen yhtälö

Naistenpäivän kunniaksi käynnistyy 8.3.2016 kampanja, jossa kymmenen suomalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa työskentelevää tiedenaista kertoo oman inspiroivan tarinansa.

Kun etsitään ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin, tieteellinen laskenta on avainasemassa. Laskennalliset menetelmät ja supertietokoneet ovat välttämättömiä esimerkiksi useissa ilmastonmuutokseen, uusiutuvaan energiaan, fuusioenergiaan, avaruuteen tai uusiin lääkeaineisiin liittyvissä tutkimuksissa. Koko yhteiskunnan digitalisoituessa laskennalliset menetelmät yleistyvät myös uusilla tieteenaloilla.

Huolimatta laskennallisten tutkimusmenetelmien käytössä piilevistä mahdollisuuksista sukupuolijakauma laskennallisen tieteen tutkijoiden parissa on hyvin miesvaltainen. Huomionarvoista on myös se, että esimerkiksi viimeisimmän suomalaisen  [Tiedebarometrin]  tulosten mukaan miehet ovat ylipäänsä naisia kiinnostuneempia teknologia-, tiede- ja tutkimusaiheista. Olisikin mielenkiintoista tietää, voisiko tiedenaisten yhteisöllisyys, keskustelu urakokemuksista ja rohkaisevat esimerkit osaltaan lisätä naisten mielenkiintoa tiedeaiheiden lumoavaan maailmaan.

Täydellinen yhtälö -kampanja pyrkii juuri tähän. Tavoitteena on nostaa esiin suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa laskennallisen tieteen parissa työskenteleviä naistutkijoita ja heidän tutkimusalojaan. Tarinat tarjoavat ikkunan tutkijoiden arkeen ja johdatuksen heidän kiehtoviin tutkimusaiheisiinsa.

Haluamme esimerkin kautta kannustaa myös tyttöjä ja naisia hakeutumaan opiskelemaan teknisille ja luonnontieteellisille aloille, tutkijoiksi ja erityisesti laskennallisen tieteen pariin. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta etenkin teknisillä ja luonnontieteellisillä tieteenaloilla.

Kampanjan suojelijana toimii opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

 

Naisten asema tieteessä puhuttaa muuallakin kuin Suomessa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa perustettu [Women in HPC] -verkosto pyrkii lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa suurteholaskennan parissa. CSC on eurooppalaisen suurteholaskennan tutkimusinfrastruktuuri PRACEn  kautta osallistunut verkoston toimintaan, mutta Suomessa vastaavaa tasa-arvohanketta laskennallisen tieteen parissa ei ole aiemmin toteutettu.

CSC:n kampanja on toteutettu  [Tieteen tiedotus ry:n]  tuella yhteistyössä Vapa Median kanssa.