Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC

Förvaltning

CSC:s lagstadgade förvaltningsorgan är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Dessutom har ägarna för ägarsamarbetet bildat en delegation som utarbetar bolagets ägarstrategi.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är CSC:s högsta förvaltningsorgan. Bolagsstämman behandlar de ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ankommer på den. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande och medlemmar samt en revisor. Den ordinarie bolagsstämman ordnas årligen före utgången av juni.

Staten representeras vid bolagsstämmorna av undervisnings- och kulturministeriets behöriga minister, kanslichefen, chefen för administrativa avdelningen eller någon annan tjänsteman vid förvaltningsavdelningen som vid bolagsstämman utövar den beslutanderätt som tillkommer ägaren. Representanten har en fullmakt för uppgiften. Företrädare för högskolorna vid bolagsstämmorna är med fullmakt rektorerna eller någon annan representant utsedd av högskolan som vid bolagsstämman utövar ägarens beslutanderätt.

CSC:s bolagsordning

Styrelsen

Styrelsen utses för ett år i sänder och den sammanträder minst fem gånger om året. Styrelsen främjar bolagets intressen samt övervakar bolagets bokföring, medelsförvaltning, resultatutveckling och förvaltning. Den behandlar alla frågor med stor omfattning med tanke på CSC:s verksamhet, såsom strategin, verksamhetsplanen, budgeten, betydande investeringar samt principerna för riskhantering. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sig och skickar en självutvärdering av sitt arbete till undervisnings- och kulturministeriet, som ansvarar för ägarstyrningen av CSC.

CSC:s styrelse 2023-2024
Porträttbild.

Jukka Mönkkönen

(f. 1959) FaD, styrelsemedlem i CSC 2019, ordförande 2021–

Jukka Mönkkönen är rektor för Östra Finlands universitet. Tidigare var han akademisk rektor och dekanus för hälsovetenskapliga fakulteten samt professor i biofarmaci vid samma universitet. Dessutom har han arbetat som post-doc forskare vid universitetet i Wisconsin (USA) och som gästforskare vid universitetet i Aberdeen (UK).

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Finlands universitetsfastigheter SYK Oy, styrelseordförande, förvaltningsrådet för Pohjois-Savon Osuuspankki, medlem.

Porträttbild.

Riitta Autere

(f. 1969) FM, styrelsemedlem i CSC 2021-

Riitta Autere är konsultativ tjänsteman vid den offentliga förvaltningens IKT-avdelning vid finansministeriet. Hennes uppgiftsområden är informationspolitik, styrning av IKT-utvecklingen inom den offentliga förvaltningen samt öppen information. Hon deltar som sakkunnig i beredningen av både inhemska författningar och EU-författningar. Tidigare har Autere arbetat vid miljöministeriet och i centrala nationella kulturarvsorganisationer med att utveckla informationshanteringen och datasystemen.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Medlem i informationshanteringsnämndens sekretariat.

Porträttbild.

Laura Eiro

(f. 1978), JK, styrelsemedlem i CSC 2022-

Laura Eiro är avdelningschef för kommunikationsministeriets informationsavdelning. Avdelningens uppgift är att främja tillgången till information samt dataekonomin. Avdelningen ansvarar också för lagstiftningen och strategiarbetet i anslutning till informationssäkerheten i kommunikationsnät och -tjänster. Dessutom är uppgiften bland annat att främja utnyttjandet av automatisering och robotik i trafiken. Eiro är också generalsekreterare för ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen samt medlem av presidiet för den digitala byrån mellan ministerierna. Eiro deltar i flera andra samarbetsgrupper med anknytning till digitalisering, dataekonomi och cybersäkerhet samt i lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Eiro har tidigare arbetat med expert- och ledningsuppgifter vid kommunikationsministeriet. Dessutom har hon arbetat vid Finlands ständiga EU-representation, vid Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland ry och vid finansministeriet som generalsekreterare för Teknologidelegationen.

Porträttbild.

Tua Huomo

(f. 1969) FD, MBA, styrelsemedlem i CSC 2020-

Tua Huomo är direktör för VTT:s affärsområde och medlem i ledningsgruppen. Hon leder affärsområdet för framtidens produkter och material, som fokuserar på industriell bioteknik, lösningar för livsmedelsproduktionen, industriell kemi, hantering av biomaterial, biobaserade produkter, datadriven design och smart industri.

Huomo har tidigare arbetat vid VTT inom ICT- och mikroelektronikforskning samt i olika roller inom programvaruindustrin. Hon har tidigare också arbetat flera år vid Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Digital med ansvar för forsknings- och innovationsverksamhet i anslutning till molnteknologi och big data.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: styrelsemedlem i JRC (European Joint Research Centre) och vice ordförande i styrelsen vid Uleåborgs universitet.

Porträttbild.

Hannu Kemppainen

(f. 1964) teknologie licentiat, styrelsemedlem i CSC 2021-

Hannu Kemppainen arbetar som direktör (strategi) och medlem i ledningsgruppen vid Business Finland. Han svarar bl.a. för Business Finlands strategi-, business intelligence-, effektivitets- och prognostiseringsverksamhet samt för de strategibaserade ledningssystemen. Före sitt nuvarande uppdrag innehade Kemppainen flera olika ledningsuppgifter vid Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Hannu Kemppainen har avlagt diplomingenjörsexamen (teknisk fysik) och teknologie licentiatexamen (elektroteknik) vid Tekniska högskolan (TKK).

De viktigaste förtroendeuppdragen: Permanent sakkunnig i Business Finlands styrelse, medlem i Näringspolitiska utskottet vid Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Porträttbild.

Petri Myllymäki

(f. 1962) FD, styrelsemedlem i CSC 2021-

Petri Myllymäki är professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet och hans specialområde är artificiell intelligens och maskininlärning. Han är för närvarande vice direktör för Finlands Center för artificiell intelligens (Finnish Center for Artificial Intelligence, FCAI) och direktör för Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT. Prof. Myllymäki har över 30 års erfarenhet av forskning inom artificiell intelligens och har innehaft många förtroendeuppdrag inom vetenskapen. Han har varit med och grundat flera startup-företag och hans forskning har lett till flera patent och kommersiella tillämpningar. Myllymäki är medlem i Finska vetenskapsakademin och Tekniska vetenskapsakademin.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen, medlem i följande: Den nationella expertgruppen för artificiell intelligens och digitalisering, Data-asiain kansalliskomitea, Nokia Stiftelsens styrelse.

Porträttbild.

Petri Raivo

(f. 1964) FD, styrelsemedlem i CSC 2023-

Petri Raivo är rektor och verkställande direktör för yrkeshögskolan Karelia. Han har tidigare verkat bl.a. som överlärare och centraldirektör vid Norra Karelens yrkeshögskola samt som direktör för nätverksuniversitetet inom turismbranschen. Dessutom har han arbetat vid Uleåborgs universitet och som post-doc-forskare vid Keeles universitet i Storbritannien.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Vice ordförande för bildningsarbetsgivarnas styrelse, styrelsemedlem i Norra Karelens handelskammare, styrelsemedlem i Nordic International University (UZB).

CSC:s verkställande direktör Kimmo Koski är styrelsens sekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Verkställande direktören och ledningsgruppen

CSC:s affärsverksamhet och uppfyllandet av målen leds av verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, annan tillämplig lagstiftning samt styrelsens anvisningar och den fastställda strategin. Verkställande direktören ansvarar för bokföringen och medelsförvaltningen, den löpande förvaltningen och de operativa besluten. Verkställande direktören biträds av en ledningsgrupp som skapar mervärde genom gemensamma diskussioner samt genom att bereda och verkställa beslut.

Medlemmar i CSC:s ledningsgrupp från och med den 1 januari 2023
Porträttbild.

Kimmo Koski

(f. 1964) TkD, CSC:s verkställande direktör, ledningsgruppens ordförande, anställd vid CSC sedan 2004

Kimmo Koski arbetade tidigare i chefs- och ledningsuppgifter vid Nokia samt i chefs- och expertuppgifter vid CSC. Dessutom har han arbetat vid europeiska forskningscentret för partikelfysik CERN i Schweiz.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: Koordinator för EuroHPC LUMI-konsortiet och suppleant i Teknologiindustrin rf:s styrelse.

+358 9 4572293
Porträttbild.

Tiina Kupila-Rantala

(f. 1963) FD, MBA, vice VD CSC sedan 2011, anställd vid CSC sedan 1996

Tiina Kupila-Rantala var projektchef på Nokia Networks år 2001. Tidigare har hon arbetat som forskningsassistent vid institutionen för fysik vid Helsingfors universitet och som programplanerare vid Nokia Telecommunications.

+358 9 4572064
Porträttbild.

Janne Kanner

(f. 1973) FM, direktör, Datahanteringstjänster, anställd vid CSC sedan 1999

Janne Kanner har arbetat med expert- och chefsuppgifter vid CSC samt sedan 2004 bl.a. som teknologidirektör och direktör med ansvar för affärsverksamheten inom olika områden.

Han har tidigare arbetat med expertuppgifter vid Vapo Oy och Jyväskylä universitet.

+358 9 4572076
Porträttbild.

Teemu Kiviniemi

(f. 1981) DI, direktör, Gemensamma ICT-lösningar, anställd vid CSC sedan 2008

Teemu Kiviniemi har tidigare arbetat med chefs- och expertuppgifter vid CSC. Före CSC arbetade han som programmeringskursens huvudassistent vid Tekniska högskolan samt i underhålls- och planeringsuppgifter med anknytning till servrar och datakommunikation vid Foto-Kone Ky i Ivalo och för Enare kommun.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Finnish Communication and Internet Exchange – FICIX rf styrelsemedlem 2015–2016, styrelseordförande 2017–2018, NORDUnet A/S suppleant i styrelsen 2015–2018.

+358 9 4572132
Porträttbild.

Irina Kupiainen

(f. 1974) PM, direktör, samhällsrelationer, anställd vid CSC sedan 2012

Irina Kupiainen har arbetat med expert-, chefs- och ledningsuppgifter vid CSC. Tidigare har hon arbetat med olika expert- och kommunikationsuppgifter vid Försvarsministeriet, Finlands OSSE-representation, Riksdagen och Helsingfors universitets studentkår.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Medlem i Teknologiindustrin rf:s digitaliseringsarbetsgrupp

+358 9 4572375
Porträttbild.

Damien Lecarpentier

(f. 1978) PhD, direktör, International Collaborations & Partnerships, anställd vid CSC sedan 2009

Damien Lecarpentier har arbetat på CSC i flera internationella samarbetsuppgifter inom beräkning, informationshantering och utveckling av e-infrastruktur.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem i Eudat Ltd, medlem i EOSC AISBL, medlem i Gaia-X AISBL

Porträttbild.

Kimmo Niittuaho

(f. 1966) FKB, ekonomidirektör, anställd vid CSC sedan 2003

Kimmo Niittuaho har tidigare arbetat med ekonomiförvaltningsuppgifter bl.a. för Pirelli Oy och Oy LM Ericsson Ab.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Eudat Oy styrelsemedlem

+358 9 4572287
Porträttbild.

Hanna-Mari Puuska

(f. 1979) FD, direktör, Digitala tjänster, anställd vid CSC sedan 2010

Hanna-Mari Puuska har arbetat på CSC i olika uppgifter som expert och chef. Hon har tidigare arbetat som forskare vid Tammerfors universitet.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: Medlem i styrgruppen för Publikationsforumet, styrelsemedlem i euroCRIS, medlem i styrgruppen för ansvarsfull utvärdering, medlem i styrgruppen för forskningsförvaltningens dataflöden och datalagret för forskningsinformation.

+358 9 4572959
Porträttbild.

Mari Walls

(f. 1961) FD, professor, direktör, forskningsinstitutionssamarbete och akademiska partnerskap, anställd vid CSC sedan 2023

Mari Walls har tidigare arbetat med strategiska förändringsledningsuppgifter bl.a. som rektor och verkställande direktör vid Tammerfors högskolestiftelse och som generaldirektör vid Naturresursinstitutet samt med forskningsledningsuppgifter bl.a. vid Åbo universitet och Finlands Akademi.

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag: European University Association, medlem i EUA:s arbetsgrupp för forsknings- och innovationsstrategi, ordförande för Meteorologiska institutets delegation, medlem i arbetspensionsbolaget Varmas styrelse, medlem i Finlands Kulturfonds förvaltningsråd

+358 9 4573074
Porträttbild.

Per Öster

(f. 1959) FD, direktör, Vetenskaplig beräkning, anställd vid CSC sedan 2007

Per Öster har tidigare arbetat med chefs- och ledningsuppgifter vid KTH Royal Institute of Technology i Stockholm, konsult- och expertuppgifter vid Volvo Data AB samt som forskare vid Chalmers University of Technology och Göteborgs universitet.

De viktigaste samtidiga förtroendeuppdragen: EUDAT Oy:s styrelseordförande, styrelsemedlem i ELIXIR, medlem i EOSC AISBL:s generalförsamling och suppleant i NORDUnet A/S:s styrelse

Porträttbild.

Tomasz Malkiewicz

(f. 1980) FD, äldre programexpert, personalens förvaltningsrepresentant, i CSC:s tjänst som projektchef och i sakkunniguppdrag sedan 2011

Tomasz Malkiewicz har tidigare arbetat som forskare vid LPSC Grenoble i Frankrike och vid Jyväskylä universitet.

Delegationen

CSC:s ägare (70 % staten, 30 % finländska högskolor) har ordnat ägarsamarbetet genom att upprätta ett delägaravtal och bilda en gemensam delegation. Delegationen främjar ägarnas intressen och dess viktigaste uppgift är att utarbeta en ägarstrategi för bolaget och övervaka att den genomförs. Delegationen väljs för två år i sänder. Staten utser fem medlemmar och högskolorna tillsammans fem medlemmar. Staten utnämner också ordföranden.

CSC:s delegation 2023–2024

Jussi-Pekka Moisio
förvaltningsdirektör
Undervisnings- och kulturministeriet (ordförande)

Juho-Antti Jantunen
regeringsråd
Undervisnings- och kulturministeriet (sekreterare)

Erja Heikkinen
direktör
Undervisnings- och kulturministeriet

Ari Hirvonen
digital direktör
Jyväskylä universitet

Päivi Husman
direktör
Arbetshälsoinstitutet

Minna Karvonen
direktör
Undervisnings- och kulturministeriet

Kati Komulainen
rektor
Vasa yrkeshögskola

Tapio Kujala
rektor
Tammerfors yrkeshögskola

Marja Sarajärvi
servicedirektör
Uleåborgs universitet

Soili Vasikainen
vetenskapsråd
Undervisnings- och kulturministeriet

Christa Winqvist
dataadministrationsdirektör
Aalto-universitetet

Delegationen kan också höra utomstående sakkunniga.

Förvaltningsprinciper

De huvudsakliga normerna för statsägda bolag med specialuppgifter är Finlands aktiebolagslag (624/2006) och lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007 och 1315/2016). Förvaltningen av CSC styrs dessutom av statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik (SRK/2020/48) samt av bolagsordningen och de principer och anvisningar som bolagets styrelse fastställt. CSC följer som onoterat bolag i tillämpliga delar även Värdepappersmarknadsföreningen rf:s kod för bolagsstyrning av börsnoterade bolag (Corporate Governance 2020).

Premiering

CSC tillämpar ett resultatbaserat bonussystem för hela den anställda personalen. Bonussystemet stöder uppnåendet av de strategiska målen och utöver den personliga prestationen påverkas det beviljade arvodets storlek av gruppernas och projektens framgångar. Styrelsen beslutar årligen utifrån verkställande direktörens förslag om beloppet på och principerna för fördelningen av de resultatpremier som betalas till personalen. Styrelsen beslutar också om resultatpremierna för verkställande direktören och de personer som rapporterar direkt till VD:n. Verkställande direktören har inget pensionsarrangemang som avviker från det lagstadgade pensionssystemet.

Enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut 2022 betalas styrelsens ordförande ett arvode på 1 100 €/mån. samt 300 €/möte i mötesarvode, vice ordförande ett arvode på 800 €/mån. samt 300 €/möte i mötesarvode, och medlemmarna betalas ett arvode på 700 €/mån. samt ett mötesarvode på 300 €/möte.