Nödvändiga kakor

Denna webbplats använder kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kunna erbjuda användaren innehåll och vissa funktioner (t.ex. språkval). Du kan inte påverka användningen av dessa kakor.

Webbplatsens besökarstatistik

Vi samlar in besökarstatistik om användningen av webbplatsen. Enskilda personer kan inte identifieras utifrån uppgifterna, och uppgifterna sparas endast i användaranalysverktyget Matomo som administreras av CSC.

Genom att godkänna insamlingen av besökarstatistik tillåter du Matomo att utnyttja olika teknologier, såsom analyserande kakor och webbfyrar, när den samlar in statistik om användningen av webbplatsen.

Ändra dina val av kakor och läs mer om insamlingen av besökarstatistik och kakorna

CSC

Vår verksamhet styrs av våra värden, vision och strategi

Våra värderingar, visioner och strategier syns i allt vårt vardagliga arbete och i alla beslut vi fattar på alla nivåer i vår organisation.

Värderingarna ger principerna för vår verksamhet

Vårt arbete styrs av fyra värden: tillsammans, vi kan, vi bryr oss, ansvarsfullt.

Vårt sätt att agera och genomföra dessa värden har definierats i våra Code of Conduct-principer, som varje CSC-medlem har förbundit sig att följa.

Tillsammans mot vår vision

Vår vision är: tillsammans bygger vi upp forsknings-, inlärnings- och innovationsmiljöer i världsklass. Vi siktar på en bättre, digital och hållbar framtid för oss alla. Vi delar vår vision med våra ägare, kunder och partner och går mot den tillsammans.

De strategiska målen sammanfattar våra specialuppgifter

CSC har en specialuppgift som vi har fått av våra ägare, finska staten och finländska högskolor. Vår ägarstrategi sammanfattar vår specialuppgift och skapar en grund för vår strategi. Med hjälp av våra fyra strategiska mål främjar vi stärkandet av forskningens genomslagskraft, uppkomsten av synergifördelar och den digitala transformationens framskridande.

Konkurrensfördelar genom forskningens ekosystem

Vi utvecklar både ett nationellt och ett internationellt ekosystem för datahantering och högpresterande beräkning, som på ett kostnadseffektivt sätt motsvarar forskarnas behov fram till 2030, och ännu längre in i framtiden. Den sameuropeiska superdatorn LUMI och dess ekosystem erbjuder betydande fördelar för högskolor, forskningsinstitut och företag. CSC stöder genom sin egen verksamhet Europas konkurrenskraft genom att erbjuda en beräkningsmiljö för bland annat klimatforskningen och biovetenskaper.

Behärskade fördelar av data

Vi genomför skräddarsydda datahanteringslösningar för våra kunder samt utvecklar vår kompetens och våra tjänster i anslutning till ansvarsfullt utnyttjande av data. Vi producerar lösningar för att förvalta den öppna data som fritt används inom vetenskap och forskning, behandla känsliga data på ett säkert sätt samt se till att data bevaras långt in i framtiden med hjälp av tjänster för långtidstillgänglighet.

Bättre vardag med digitalisering

Genom att stöda digitaliseringen möjliggör vi smidiga inlärningsvägar för elever i alla åldrar. Vi stöder den digitala övergången mellan utbildning och vetenskap genom att tillhandahålla över 40 funktionssäkra och säkra tjänster som främjar Finlands roll som ett globalt attraktivt kompetenskluster. Vi är en pålitlig tjänsteintegrator som skapar mervärde för högskolorna.

CSC – kompetent, betjänande och ansvarsfull

CSC ökar sin påverkan genom att främja de tre ovan nämnda målen. Kärnan i vår verksamhet är ansvarsfullhet och kundorientering, som syns som en hållbar avkastning på värde och genomslagskraft.

Läs mer

Våra värderingar

  • Tillsammans: Vi arbetar tillsammans med våra kunder för bästa resultat, vi främjar nationellt samarbete och inspirerar varandra.
  • Vi kan: Vi satsar på att utveckla vår kompetens och våra färdigheter och utmanar oss själva att ligga steget före.
  • Vi bryr oss: Vi lyssnar på våra kunder och ställer vår expertis till deras förfogande. Vi respekterar varandra.
  • Ansvarsfullt: Vi värnar om ansvarsfullheten genom att handla öppet och etiskt, förbinda oss till gemensamma mål och producera kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.