Vahva osaamispohja ja sivistys menestyksen perustana – CSC lausui jatkuvan oppimisen strategiasta

Vahva osaamispohja ja sivistys menestyksen perustana – CSC lausui jatkuvan oppimisen strategiasta

CSC lausui korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategialuonnokseen. Strategian mukaan jatkuva oppiminen on laaja käsite, joka kattaa jatkuvan oppimisen ennen tutkintokoulutusta, sen aikana ja sen jälkeen. Pidämme lähtökohtaa hyvänä, korostaen samalla, että osaaminen kehittyy läpi elämän ja sen keskiössä on oppimisessa, koulutuksessa, työelämässä ja vapaa-ajalla syntyvän tiedon valjastaminen tulevaisuuden osaamispohjan rakentamiseksi.  Lisäksi korostamme lausunnossamme informaaleja ja non-formaaleja oppimismuotoja ja avoimia oppimisresursseja. Pidämme myös tärkeänä, että korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia huomioi avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa olevat periaatteet osana jatkuvaa oppimista. 

Digitalisoitumisen   ja   globalisaation   myötä   elämämme   on   jatkuvassa   murroksessa, jota   leimaa osaamisvaatimusten    kasvu    sekä    uuden    oppimisen    syklin    nopeutuminen.  Toivotammekin lausunnossamme tervetulleeksi digitaalisen palveluympäristön läpileikkaavana tavoitteena osana strategiaa. Koulutuksen digitalisaatio vaatii kuitenkin onnistuakseen paljon muutakin kuin teknologiaa. Tarvitaan vahvaa strategista ja pedagogista otetta sekä digitaalisia oppimateriaaleja ja -ympäristöjä. Digipedagogiikan on oltava oppijakeskeistä ja opettajilla on oltava mahdollisuus digipedagogiikkaosaamisensa jatkuvaan vahvistamiseen. Oppimisdataa on hyödynnettävä oppimisen ja opetuksen kehittämisen tukena varmistaen kuitenkin samalla, että yksityisyys ja tietosuoja eivät vaarannu. 

Lisäksi jatkuvan oppimisen tekninen, semanttinen, organisatorinen ja lainsäädännöllinen yhteentoimivuus tulee varmistaa, jotta tieto liikkuu saumattomasti läpi koulutusasteiden. Ehdotamme tähän sovellettavaksi EU:n yhteentoimivuusviitekehystä. Näin voidaan myös tehokkaimmin seurata ja mitata toiminnan vaikuttavuutta, ja edistää tiedolla johtamista yhteiskunnassa. 

Pidämme tärkeänä, että strategiassa huomioidaan TKI-integroitu oppiminen osana jatkuvan oppimisen tavoitteita ja että siihen yhdistetty osaamisen kehittäminen voi muodostaa huomattavasti nykyistä merkittävämmän tavan vastata yritysten henkilöstön jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Toivomme kuitenkin strategian jatkovalmisteluissa huomioitavan eri toimijoiden väliset kumppanuudet TKI-työssä sekä oppijakeskeisen digipedagogiikan osana digitaalista palveluympäristöä. Lisäksi digitaalisen koulutuksen työkalujen yhteentoimivuuteen ja omadatan käyttöön tulee kiinnittää huomiota.

Strategian tulee myös huomioida korkeakoulutukseen pääsemisen eri väylät. Asiantuntijana kehittymisen ja pätevöitymisen polkua koskevassa tavoitteessa on tarpeen korostaa polun yksilöllisyyttä ja räätälöitävyyttä sekä oppijan tiedon säilyvyyttä ja tiedon sujuvaa liikkuvuutta. Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi nostamme yksilön ymmärryksen omasta osaamisestaan sekä kyvyn hankkia ja hyödyntää uutta osaamista. 

Korostamme myös selkeämpää tulkintaa strategian visioihin sekä tiiviimpää yhteyttä visioiden ja digitaalisia palveluympäristöjä koskevan tavoitteen välille. Visio tarvitsee lisäksi vahvempaa näkökulmaa tiedon hyödyntämiseen. Strategian avaintulosmittarit ovat pääosin oikeita ja riittäviä, mutta niistä puuttuvat vaikuttavuusmittarit oppijalähtöisyydestä ja koulutuksesta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.