Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Vastuullisuus toiminnan ytimessä

Vastuullisuus on kaikkien liiketoimintojemme taustalla ja vastuullisuusohjelmamme tavoitteet on juurrutettu osaksi liiketoimintastrategiaamme. Nämä tavoitteet ohjaavat niin sisäisiä prosessejamme kuin kaikkea asiakastyötämme. Vastuullisuustyömme kantavia periaatteita ovat kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen, määrätietoinen yhteistyö niiden saavuttamiseksi ja tulosten läpinäkyvä raportointi.

Tavoitteet leikkaavat läpi arvoketjun

Tarjoamme IT-ratkaisuja digitalisaatioon ja vihreään siirtymään. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita päivittäisessä työssämme. Ilmastotoimet, sosiaalinen vastuu ja eettisyys omassa liiketoiminnassamme ja läpi arvoketjumme on meille tärkeää. Sosiaalinen vastuumme pitää sisällään paitsi oman henkilöstömme, myös mahdollisuutemme vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan asiakkaidemme ja palvelujemme käyttäjien kautta.

Panoksemme vastuullisuuteen keskittyy kädenjälkeemme ja positiiviseen vaikutukseen, jonka luomme yhteiskuntaan ja ympäristöön asiakkaidemme ja loppukäyttäjiemme kautta. Vastuullisuutemme ydintä kuvaavat ne olennaiset tekijät, jotka mahdollistavat suoriutumisen tehtävässämme: henkilöstömme hyvinvoinnin ja tuottavuuden tukeminen sekä toimintamme mahdollisesti aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoiminen. Vastuullisuutemme perustan määrittelevät periaatteet, standardit ja käytännöt, joiden mukaisesti toimimme arvoketjumme kaikissa vaiheissa.

Vastuullisuuden pääteemat

Vastuullisuustyömme keskittyy neljän pääteeman ympärille: CSC tutkimuksen ja koulutuksen puolesta, CSC planeettamme puolesta, CSC henkilöstömme puolesta, CSC eettisen liiketoiminnan puolesta

CSC tutkimuksen ja koulutuksen puolesta

Autamme tutkimus- ja koulutusyhteisöjä sekä yhteistyökumppaneitamme julkisella ja yksityisellä sektorilla menestymään omassa työssään. Datanhallinnan ja laskennan palveluekosysteemiämme voidaan hyödyntää muun muassa vihreän siirtymän edistämiseen tähtäävään tutkimukseen ja muuhun yhteiskunnallisesti merkittävään tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

Osallistumme merkittäviin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa kehitetään datanhallinta- ja laskentapalveluja ilmasto- sekä ympäristötutkimukseen. Edistämme erilaisten tietovarantojen hyödyntämistä ja ristiinkäyttöä ja parannamme omistajiemme data-analytiikan sekä tiedolla johtamisen edellytyksiä. Edistämme datan käsittelyä ja uudelleenhyödyntämistä FAIR-periaatteiden mukaisesti. Huolehdimme tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen digitaalisesta pitkäaikaissäilyttämisestä.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Agenda 2030:n tavoitteita on 17, joista voimme suoraan vaikuttaa neljään:

  • 4 hyvä koulutus
  • 9 kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 10 eriarvoisuuden vähentäminen
  • 13 ilmastotekoja

CSC planeettamme puolesta

Vähennämme kaikkien konesaliemme päästöjä parantamalla energiatehokkuutta ja käyttämällä vain uusiutuvaa energiaa. Datakeskuksemme on rakennettu olemassa oleviin rakennuksiin entisen paperitehtaan alueella. Näin on pystytty välttämään rakentamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Supertietokone LUMIn datakeskuksen hukkalämpö kierrätetään Kajaanin kaukolämpöverkkoon, mikä pienentää koko kaupungin hiilijalanjälkeä. Ekologisen jalanjälkemme pienentäminen kaikessa toiminnassamme läpi koko arvoketjun on meille tärkeää. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet kaikissa kilpailutuksissamme, kuten esimerkiksi sähkösopimusten ja supertietokoneiden kilpailutuksissa.

CSC henkilöstömme puolesta

Työntekijöidemme hyvinvointi on erittäin tärkeää meille. Tavoitteemme on varmistaa, että hyvinvointi, monimuotoisuus ja kaikkien mukaanottaminen ovat juurrutettuina kulttuuriimme ja käytäntöihimme. Lähestymme tätä tavoitetta vaalimalla hyvinvointia ja rohkaisemalla kaikkia osallistavaan kulttuuriin, joka arvostaa monimuotoisuutta. Pyrimme kehittämään jatkuvasti esihenkilöiden johtamisosaamista.

Haluamme mahdollistaa työntekijöillemme sujuvan ja yhteisöllisen monipaikkaisen työympäristön. Arvostamme osallistavaa, oikea-aikaista, edustuksellista ja vastuullista päätöksentekoa kaikilla organisaatiotasoillamme. Haluamme varmistaa, että tarjoamamme työympäristö on turvallinen kaikille työntekijöillemme, niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Jokaisella työntekijällä on oikeus olla oma itsensä ja tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti. Otamme kaiken häirinnän erittäin vakavasti ja käsittelemme huolellisesti kaikki tietoomme tulleet häirintäepäilyt.

CSC eettisen liiketoiminnan puolesta

Ylläpidämme korkeaa moraalia yrityskansalaisena ja edellytämme toimittajiemme noudattavan samoja arvoja. Työntekijämme tuntevat toimintatapamme ja edellytämme, että he noudattavat sitä. Kehitämme koko toimitusketjun vastuullisuutta yhdessä kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa.

Varmistamme toimintamme ja palveluidemme vaatimuksenmukaisuuden sekä tietosuojan ja datan tietoturvallisen käsittelyn asiakkaillemme. Käytämme ulkopuolisia auditointeja palveluidemme laadun ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Panostamme henkilökunnan osaamisen kehittämiseen datan hallinnan ja tietosuojan toteuttamisen osalta. Koko henkilöstön on suoritettava tietosuoja- ja turvallisuuskoulutus.

Toimintamme, prosessimme ja taloushallintomme ovat läpinäkyviä. Käytössämme on CSC Whistleblower -järjestelmä Euroopan unionin direktiivin (EU 2019/1937) ja sitä seuraavan kansallisen ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaisesti.

CSC toimii omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/24/EU) 12 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti. Palvelemme muita kuin omistajatahojamme siten, että tällaisen liiketoiminnan volyymi ei ylitä hankintalain (FINLEX 1397/2016) 15 pykälässä säädettyä ulosmyynnin rajaa.

CSC:n hallitus seuraa vastuullisuuden johtamista, toteutumista ja riskien hallintaa työjärjestyksensä mukaisesti. Vastuullisuuden johtaminen ja käytännön toimenpiteiden koordinointi tapahtuvat normaalin johtamisjärjestelmämme kautta.

CSC on UN Global Compact Suomen jäsen

UN Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 20 000 yritystä yli 160 maasta. UN Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen.

Yhteystiedot

Henkilökuva.

Tero Tuononen

Vastuullisuusjohtaja

Tero Tuononen koordinoi CSC:n vastuullisuustyötä ja strategisten riskien analyysiä ja hallintaa.

09 4572930

Ajankohtaista