Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Digitaalisuus muuttaa kaikkia aloja eikä korkeakoulujen opetus ole tästä poikkeus. CSC tukee korkeakouluja monessa yhteisessä hankkeessa ja palvelussa, jossa rakennetaan sujuvampaa arkea opiskelijalle.

Digitaalisten välineiden ottaminen käyttöön opiskelussa ei vielä itsessään tarkoita, että opiskelu muuttuisi. Opettaja kirjoittaa tentin tietokoneella ja tulostaa sen opiskelijoille. Opiskelija lukee kysymykset paperilta, kirjoittaa vastaukset tietokoneellaan ja tulostaa ne paperille. Opettaja tarkistaa paperille tulostetut vastaukset, kirjaa arvosanan tietokoneelleen ja tulostaa opiskelijoiden arvosanat opiskelijoille ilmoitustaululle tarkistettavaksi ja opintohallinnolle rekisteröitäväksi.

Esimerkin tentissä hyödynnetään digitaalisia työkaluja, mutta työkulku on kopioitu suoraan paperisesta maailmasta.

Sähköinen tentti tuo opiskelijalle joustoja ja lisää korkeakoulujen yhteistyötä

Tilanne suomalaisissa korkeakouluissa on onneksi toinen. Suuri osa valintakokeista suoritetaan ylioppilaskokeiden tapaan sähköisesti ja toimintatavat on suunniteltu sen mukaisesti. Tehtävät on suunniteltu tietokoneella tehtäviksi ja tehtävissä hyödynnetään digitaalisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Kokeet tarkastetaan omista käyttöliittymistään ja tietojen käsittely sekä tulosten julkaisu opiskelijalle tapahtuu saumattomasti.

Opiskelun aikaisten tenttien osalta digitaalisuus tuo joustomahdollisuuksia. Opiskelija voi varata ajan tentin suorittamiseen itselle sopivana ajankohtana varaamalla ajan tenttiluokkaan. Tenttiluokkaan saavuttaessa opiskelijan henkilöllisyys tarkastetaan ja tenttiluokan koneelle aukeaa oikean opintojakson tentti.  Opiskelija ei siis ole sidottu kurssin tenttiaikaan tai tiedekunnan järjestämiin tenttitilaisuuksiin, vaan voi sovittaa aikataulut itselleen sopiviksi.

Digitaalisuus mahdollistaa myös korkeakoulujen yhteistyön tenttien järjestämisessä. Jatkossa opiskelijat voivat suorittaa tenttinsä myös toisen korkeakoulun tiloissa. Sähköisen EXAM-tenttijärjestelmän ja korkeakoulujen yhteistyön ansiosta Helsingin yliopistossa opiskeleva ja Rovaniemellä asuva opiskelija voi suorittaa tenttinsä Rovaniemellä. Tällainen jousto ja yhteistyö on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista, ja se osoittaa korkeakoulujen tahtoa palvellla oppijoita yli organisaaatiorajojen.

Opettajalle sähköinen tentti mahdollistaa monipuolisemmat tehtävät ja helpomman tavan tarkistaa ja kirjata tuloksia. Opettajat myös hyödyntävät mahdollisuutta tehdä yhteistyötä yhteisten kysymyspankkien muodossa.

Digitaalisuus tuo luontevia mahdollisuuksia ulottaa arviointia tenttejä laajemmalle, oppimisen aikaiseen toimintaan. Parhaimmillaan oppija saa palautetta omasta osaamisestaan kurssin aikana eikä vain kurssin päätyttyä. Digitaalisen oppimisalustan avulla oppijat voivat myös arvioida toistensa tuotoksia annettujen kriteerien avulla, antaa vertaisille palautetta ja näin vahvistaa omaa osaamistaan arviointitehtävien kautta.

Käänteinen oppiminen yhdistää digitaalisuuden ja fyysisen opetuksen hyödyt

Arvioinnin monipuolistumisen lisäksi digitaaliset ohjelmat mahdollistavat uusia tapoja opettaa eli uusia pedagogisia malleja. Käänteinen oppiminen (flipped learning) on esimerkki pedagogiikasta, jossa digitaalisuuden ja fyysisen kohtaamisen hyödyt pyritään maksimoimaan. Opiskelijat perehtyvät aiheeseen itsenäisesti katsomalla luentotallenteita videolta. Tällöin käytettävissä olevat opetusresurssit voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Kasvokkain olevissa opetustapaamisissa keskitytään opiskelijoille heränneiden kysymysten käsittelyyn, keskusteluun ja tehtävien tekemiseen. Digitaalisia välineitä voidaan siis hyödyntää ratkaisemaan tiettyjä koulutuksen tarpeita kustannustehokkaasti ja parhaimmillaan kasvattaa myös kasvokkaisten kohtaamisten vaikuttavuutta.

Pandemian ajan kokemukset ovat osoittaneet, että pelkkä etänä tapahtuva opetus ja vuorovaikutus voivat vieraannuttaa opiskelijoita huolestuttavissa määrin. Mielenterveyden ongelmien kasvaminen on osoitus ihmisten välisten kohtaamisten tärkeydestä ja vahvasta tarpeesta kuulua ryhmään. Onkin huolehdittava siitä, että kohtaamisille ja laadukkaalle vuorovaikutukselle on varattu riittävästi aikaa.

Yhden laajan tutkinnon sijaan elämän mittainen opintopolku

Oppijalle tarjolla olevien oppimismahdollisuuksien näkymä on mullistunut internetin mahdollistaman tiedonvälityksen myötä. Vuosituhannen vaihteeseen saakka elettiin maailmassa, jossa päästäkseen korkeakoulukursseihin ja opetukseen käsiksi opiskelijan oli haettava korkeakouluun. Oppilaitoksella oli monopoliasema tiedon jakeluun ja sitä tietoa välitettiin luentosaleissa. Nyt kursseja ja oppimismahdollisuuksia on avoimesti saatavilla tai ostettavissa verkossa aiheesta kuin aiheesta.

Mahdollisuuksien maailma on avautunut, kun opintoja voi suorittaa yhden oppilaitoksen sijaan eri kanavien kautta. Oppijalle koko maailma oppimismahdollisuus. Oppilaitos puolestaan pystyy tarjoamaan opetustaan oppijoille ympäri maailman.

Yhteiskunnan kannalta monipuolisia oppimiskokonaisuuksia suorittaneille osaajille on tarvetta. Työelämän muutos ja yritysten toiminta kehittyvät nopeaan tahtiin ja jatkuva, työelämän ohessa tapahtuva oppiminen nähdään tapana vastata osaamistarpeeseen. Kokonaisten yhden oppilaitoksen tarjoaman tutkinnon sijaan oppijat hakevat tarvitsemaansa osaamista eri lähteistä.

Läpinäkyvä ja varmennettava suoritusjärjestelmä

Jatkossa oppiminen koostuu yhä enemmän eri oppilaitosten ja muiden tarjoajien opintojaksoista, joten oppijalle muodostuu yksittäisen laajan tutkinnon sijaan oma henkilökohtainen opintopolku. Miten todennetaan palasista rakentunut suoritusten kokonaisuus?

Tarvitaan järjestelmä, jossa opiskelijan oppimissuoritukset ja osaaminen kulkee hänen mukanaan eikä ole sidottu yksittäisen oppilaitoksen käyttäjätunnukseen. Oppija tarvitsee omistajuutensa omaan dataansa ja oppimispolkuunsa. Oppija ottaa kursseja eri korkeakouluista Suomessa ja eri maissa ja osaaminen kasataan yhteen paikkaan. Tärkeää onkin järjestelmän läpinäkyvyys eli se, että opiskelija voi halutessaan jakaa omat suorituksensa muodossa, josta ne ovat varmennettavissa. Tekninen valmius tähän on toki jo olemassa, mutta yhteinen sopiminen ja prosessin johtaminen vievät vielä jonkin verran aikaa.

Suoritustiedot tallentuvat automaattisesti, niitä voi tarkastella ja ne näkyvät osana tutkintoa, käyttäjätunnukset toimivat samana joka paikkaan.

Digitaaliset välineet antavat mahdollisuuden muuttaa toimintatapoja, mutta tuo mahdollisuus voi myös jäädä hyödyntämättä. Korkeakoulurajat ylittävä oppiminen, työn lomassa tapahtuva jatkuva oppiminen ja tekoäly avaavat uusia tarpeita sekä mahdollisuuksia. CSC on mukana monessa korkeakoulujen yhteisessä hankkeessa ja palvelussa, jossa rakennetaan sujuvampaa arkea opiskelijalle. Tiivis yhteistyö säästää resursseja, kun jokaisen korkeakoulun ei tarvitse tehdä samoja asioita erikseen.

Kirjoittaja

Henkilökuva.

Topi Litmanen

Kehityspäällikkö

Topi Litmanen vastaa CSC:llä opetusteknologiaratkaisuista ja niiden kehittämisestä.

09 4572048