Välttämättömät evästeet

Tämä sivusto käyttää toimintansa kannalta välttämättömiä evästeitä tarjotakseen käyttäjälle sisältöä ja tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. kielivalinta). Et voi vaikuttaa näiden evästeiden käyttöön.

Verkkosivuston kävijätilastot

Keräämme sivuston käytöstä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä ja ne tallennetaan ainoastaan CSC:n hallinnoimaan Matomo-kävijäanalytiikkatyökaluun. Hyväksymällä kävijätilastoinnin sallit Matomon hyödyntää erilaisia teknologioita, kuten analytiikkaevästeitä ja verkkokutsuja, kun se kerää tilastoja sivun käytöstä.

Muuta tekemiäsi evästevalintoja ja lue lisätietoa kävijätilastoinnista ja evästeitä 

CSC

Tapamme toimia – Code of Conduct

CSC:n toiminnan tarkoitus on edistää suomalaisen tutkimuksen, opetuksen, julkishallinnon ja yritysten toimintaedellytyksiä. Voittoa tavoittelemattomana yrityksenä velvollisuutenamme on vaalia esimerkillistä läpinäkyvyyttä, rehellisyyttä ja vastuullisuutta.

Luottamus on perusta CSC:n menestymiselle. Niin asiakkaan, toimittajan, omistajan kuin henkilöstön tulee voida täydellisesti luottaa siihen, että täytämme sitoumuksemme ja lupauksemme eettisesti kestävällä tavalla.

CSC:n arvot ovat kaiken työmme pohjavire. Nämä toimintaohjeet muuttavat arvomme teoiksi. Ohjeet ilmentävät, mitä tarkoitamme hyvällä liiketoimintatavalla ja terveellä vuorovaikutuksella sidosryhmien, yhteiskunnan ja ympäristön kanssa. Emme vain pidättäydy toimimasta väärin, vaan pyrimme määrätietoisesti edistämään laadukasta, korkeimmalla eettisellä vaatimustasolla tuotettua palvelutoimintaa.

Olemme yhteisesti vastuussa CSC:n maineesta. Siksi odotamme koko CSC:n, johto ja hallitus mukaan lukien, poikkeuksetta noudattavan tapaamme toimia. Rohkaisemme myös kaikkia toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme omaksumaan kanssamme toimintaohjeemme mukaiset arvot.

Toimintamme periaatteet

CSC:n arvot ovat CSC:n omatunto. Niiden pohjalta teemme kaikki päätöksemme. Toimimme aina ja kaikissa tilanteissa yhteisten arvojemme viitoittamana: Vastuullisesti, Välitämme, Yhdessä, Osaamme.

Perusoikeuksien ja lain kunnioittaminen

Vaalimme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa mainittuja oikeuksia ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksissa määriteltyjä normeja työelämän oikeuksista. Kunnioitamme YK:n Global Compact – aloitteen kymmentä periaatetta.

Tunnemme työtehtäviimme liittyvät lait ja määräykset ja noudatamme niitä huolellisesti. Kannamme vastuun toimistamme.

Kuinka kohtelemme toisiamme

Keskinäinen luottamus ja arvostus ovat CSC:n menestymisen edellytys. Noudatamme tasa-arvon periaatetta emmekä hyväksy syrjintää, häirintää, epäasiallista käytöstä tai pelottelua minkäänlaisen syyn perusteella. CSC sitoutuu työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun kaikissa työsuhteiseen liittyvissä asioissa. CSC:n työntekijöinä perehdymme edellä mainittuihin asioihin liittyviin sisäisiin ohjeisiin.

Edistämme jokainen omalta osaltamme myönteistä työskentelyilmapiiriä ystävällisellä, huomaavaisella ja kohteliaalla käytöksellä. Haluamme hyödyntää moninaisuudesta syntyvää vahvuutta. Keskustellessamme keskenämme, kasvokkain tai Internetin välityksellä, pidämme sisällön asianmukaisena ja ystävällisenä. Arvostamme toistemme ammattitaitoa, työskentelemme yhteistyössä ja jaamme aktiivisesti tietoa toisillemme. Huolehdimme henkilöstön ammatillisesta kehittymisestä ja rohkaisemme jokaista elinikäiseen oppimiseen.

Sitoudumme ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään työympäristömme turvallisuutta. Noudatamme huolellisesti CSC:n työterveys- ja -turvallisuusohjeita. Kannustamme ja tuemme jokaista huolehtimaan työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta.

CSC kunnioittaa työntekijöiden yhdistymisvapautta ja oikeutta tulla edustetuksi ammattiliittojen ja muiden työntekijöitä edustavien tahojen kautta (henkilöstön hallintoedustaja, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu). Noudatamme toimialamme yleissitovaa työehtosopimusta. Annamme henkilöstön edustajille pääsyn kaikkiin heidän tehtävien hoidossa tarvitsemiin tietoihin ja huolehdimme yhteydenpidosta heidän kanssa. Kunnioitamme toistemme oikeutta yksityisyyden suojaan ja käsittelemme kaikkia henkilökohtaisia tietoja luottamuksellisesti ja suurta huolellisuutta noudattaen.

Kuinka toimimme asiakas-, toimittaja- ja sidosryhmäsuhteissa

Asiakkaamme

Asiakkaiden menestyminen on CSC:n menestymisen avain. Muodostamme tutkimuksen kansallisen infrastruktuurin yhdessä asiakkaidemme kanssa ja pyrimme hyvin integroituun kokonaisuuteen. Tuotamme asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja siten, että niiden kustannustehokkuusvaikutukset koituvat sekä asiakkaan että omaksi hyödyksemme. Annamme palvelujemme sisällöstä, käytöstä ja turvallisuudesta täsmällistä ja todenmukaista tietoa, jonka avulla asiakkaamme voivat tehdä harkittuja päätöksiä.

Kohtaamme riskit ja tekemämme virheet rehellisesti, emmekä piilottele niitä. Pyrimme läpinäkyvyyteen ja avoimeen dialogiin asiakkaidemme kanssa. Pyrimme omalta osaltamme viipymättä ja yhteisesti neuvotellen selvittämään ristiriitatilanteet aiheuttamatta asiakkaille kohtuutonta rasitusta.

Toimittajamme

Toimittajat ovat erottamaton osa CSC:n palvelutuotantoa. Edellytämme palvelu- ja tavarantoimittajiltamme hyvää liiketoimintatapaa säätelevien sopimusten ja ohjeiden sekä kulloinkin sovellettavien lakien ja määräysten noudattamista. Emme hyväksy laittoman työvoiman käyttöä omissa, toimittajan tai minkään yhteistyökumppanin työtehtävissä.

Sisällytämme hankintasopimuksiimme yhteiskunnallisia, ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia. Sitoudumme ryhtymään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin, jos palvelujemme toimitusketjun eettisyys asetetaan kyseenalaiseksi. Edellytämme CSC:n tiloissa toimivien sidosryhmäedustajien tuntevan CSC:n toimipaikkojen turvallisuusvaatimukset ja ohjeet ja noudattavan niitä. Toimimme toimittajiemme referenssinä erikseen niin sovittaessa.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

CSC:n liiketoiminnan tulee perustua objektiivisiin kriteereihin, emmekä hyväksy mitään keinoa, jolla pyritään vaikuttamaan omaan tai sidosryhmämme edustajan arvostelukykyyn. Noudatamme YK:n korruptionvastaista yleissopimusta (UNCAC) sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n lahjonnan vastaista sopimusta. Noudatamme lahjan, vieraanvaraisuuden ja kestityksen vastaanottamisessa ja tarjoamisessa kohtuullisuutta. Emme koskaan ota vastaan rahalahjoja.

Lahjan ja lahjuksen välinen raja vaihtelee eri kulttuureissa. Hyväksyttävä lahja ei aseta lahjan saajaa kiitollisuudenvelkaan tai luo odotuksia vastapalvelusta. Harkitsemme aina, miltä tilanne näyttää ulkopuolisen silmin. Lahjasta voi kertoa avoimesti, lahjuksesta ei.

Eturistiriidat

Toimimme aina CSC:n ja asiakkaidemme parhaaksi. Vältämme tilanteita, joissa CSC:n etu saattaa olla ristiriidassa henkilökohtaisten suorien tai epäsuorien etujen kanssa. Vetäydymme niistä todellisista tai mahdollista päätöksentekotilanteista, joissa hyöty kohdistuu henkilökohtaisesti itseemme, perheeseemme, ystäviimme tai edustamaamme yhteisöön tai organisaatioon. Käsittelemme ja ratkaisemme eturistiriitatilanteet esihenkilöiden kanssa luottamuksellisesti ja rakentavassa hengessä.

CSC ei tue suoraan eikä välillisesti poliittisten puolueiden ehdokkaita, puolueita tai poliittisia ryhmittymiä. Emme siis anna CSC:n resursseja käyttöön poliittisten kampanjoiden tai aatteiden edistämiseen.

Kuinka huolehdimme CSC:n omaisuudesta ja tiedosta

Suojelemme ja käsittelemme huolella CSC:n aineellista ja aineetonta omaisuutta. Tällaista omaisuutta ovat mm. tilat, laitteistot, toimistolaitteet ja -tarvikkeet, viestintälaitteet, tietojärjestelmät, ohjelmistot, rahavarat, tekijänoikeudet sekä muut omistusoikeuden alaiset tiedot ja tietotaito. Käytämme CSC:n omaisuutta vain lailliseen liiketoimintaan ja luvallisiin tarkoituksiin. Emme käytä henkilökohtaiseksi hyväksemme CSC:n sisäisiä tietoja tai niiden kautta avautuvia mahdollisuuksia.

Käsittelemme toimittajan, asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen omaisuutta ja meille luovuttamia liikesalaisuuksia ja aineettomia oikeuksia samalla tavalla kuin CSC:n omaisuutta ja oikeuksia. Luottamuksellisen asiakas- ja muun tiedon luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty, samoin kuin tällaisten tietojen käyttö CSC:n ja asiakkaamme edun vastaisesti.

Kuinka rakennamme kestävää tulevaisuutta

Kestävän kehityksen edistäminen on niin sosiaalisesta, taloudellisesta kuin ympäristönäkökulmasta merkittävä toimintaamme ohjaava tekijä. Onnistumisen mittarinamme on se, kuinka hyvin täytämme yhteiskunnallisen palvelutehtävämme. Kasvatamme työllämme aineetonta pääomaa, tietoa ja osaamista.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on globaalisti tärkeä tavoite, johon voidaan vaikuttaa supertietokoneiden sijoituspaikalla. Edistyneillä jäähdytysratkaisuilla ja datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisellä voidaan vähentää esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

CSC:n Kajaanin datakeskus sijaitsee teollisuuskeskittymässä Renforsin rannassa. Alue on aikanaan rakennettu raskaan teollisuuden käyttöön, ja sopii erinomaisesti myös datakeskusekosysteemien luomiseen. Kajaanin etuina ovat uusiutuvan energian käyttö sekä mahdollisuus lämminvesijäähdytykseen, jonka ansiosta hukkalämpöä voidaan hyödyntää Kajaanin kaukolämpöverkossa ja siten vähentää kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. CSC:n datakeskuksen etuna on myös vesivoimalla tuotetun ympäristöystävällisen ja edullisen sähkön riittävä saatavuus. Näiden ansiosta datakeskuksen kokonaishiilijalanjälki on negatiivinen.

Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja huomioimme ympäristönäkökohdat päätöksissämme. Olemme ympäristöpolitiikassamme sitoutuneet arvioimaan ja määrätietoisesti vähentämään toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Kannustamme CSC:n työntekijöitä ympäristön kuormitusta vähentävien toimintamallien käyttöönottoon sekä ekologisesti kestävien palvelujen kehittämiseen.

Kuinka viestimme toimistamme

CSC:n viestinnän ja tiedonkulun tulee olla avointa, oikea-aikaista ja perustua tosiasioihin. Kannustamme koko henkilöstöämme aitoon vuoropuheluun läpi organisaation. Olennaisissa henkilökuntaa koskevissa asioissa CSC:n johto keskustelee ennen päätöksentekoa asianomaisen henkilöstön edustajan kanssa. Kerromme henkilöstöllemme rehellisesti ja viiveettä heitä koskevat asiat, myös vaikeat päätökset.

Julkisuuteen suunnattu viestintämme on totuudenmukaista ja oikea-aikaista. Suhtaudumme tiedotusvälineiden yhteydenottoihin myönteisesti ja olemme valmiita keskustelemaan julkisuudessa kaikesta CSC:tä koskevasta määritellyt viestintävastuut huomioiden. Emme koskaan anna lausuntoja CSC:n nimissä tai anna ymmärtää, että edustamme CSC:n virallista kantaa, ellemme ole saaneet siihen valtuutusta. Noudatamme asianmukaista harkintaa puhuessamme CSC:n asioista yrityksen ulkopuolella, julkisilla foorumeilla, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa.

Toimintaohjeen noudattaminen

Tapamme toimia määrittää poikkeuksetta koko CSC:n henkilöstön, johdon ja hallituksen tavat toimia CSC:läisenä. Toimintaohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat sisäiset ohjeet. Esittelemme ohjeet uusille työntekijöille perehdytyksessä ja esihenkilöt käyvät ohjeet läpi säännöllisesti henkilöstön kanssa. CSC kannustaa ottamaan esille toimintaohjeeseen liittyviä kysymyksiä ja ratkaisemaan mahdolliset epäselvät tilanteet esihenkilön tai henkilöstön edustajien kanssa.

CSC:llä on nollatoleranssi epäasiallista käytöstä kohtaan. Olemme jokainen ilmoitusvelvollisia (ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti) toimintaohjeen vastaisesta menettelystä. Ilmoituksen voi tehdä omalle esihenkilölle, henkilöstön edustajalle (henkilöstön hallintoedustaja, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu) tai työsuhdepäällikölle (HR). CSC on toteuttanut EU-direktiivin edellyttämän Whistleblower- ilmoituskanavan, jonka avulla ilmoituksen voi tehdä luottamuksellisesti ja halutessaan nimettömänä. Tutkimme puolueettomasti ja luottamuksellisesti kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut epäilykset ohjeiden rikkomisesta ja ryhdymme tutkinnan perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tämän toimintaohjeen on hyväksynyt CSC:n hallitus 6.10.2020. Henkilöstön edustajat tarkastelevat ohjetta säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa päivittävät sitä koko henkilöstön osallistaen.